Архитектура

Същност и характеристика на архитектурното творчество

Предмет на архитектурното творчество са, почти без изключение, всички пространствени елементи на средата, обитавана от човечеството. То играе важна роля както при урбанистичното формиране на териториите, така и при планиране и изграждане на техните съставки.

Най-общо архитектурните творби могат да бъдат класифицирани по следния начин, като всеки по-горен клас съдържа в себе си подразделенията от по-долните:

Ранг (определя се от същността на творческата дейност) - териториално и селищно планиране; архитектура на сградите.

Вид (според функциите, които й се възлагат от социума) - обществена, жилищна и производствена архитектура.

Род (по предназначение и утилитарни функции). Обществената архитектура бива: сакрална и профанна (Sacramentum - свещенно тайнство; pro-fanus - държан далеч от храма). Жилищната се подразделя на: индивидуална и колективна. Производствената може да бъде: индустриална, манифактурна, складова.

Тип - определя се в съответствие с архитектурно-композиционните качества на отделния обект или неговата принадлежност към възприет от архитектурната теория стил.

Предмет на териториалното урбанистично формиране са:

 • Производствените зони и структури;
 • Комуникациите в и около селищата;
 • Зоните за отдих и зелените системи;
 • Зоните с архитектурно наследство.


Предмет на обемното изграждане на населените места са:

 • Селищните градоустройствени планове;
 • Обществените и административни центрове;
 • Жилищните структури (комплекси, квартали, жилищни групи);
 • Обемното и силуетно решение на улиците и кварталите;
 • Съоръженията, оформящи откритите пространства в селищата;
 • Парковото строителство, водните площи в селищата и около тях;
 • Исторически формираните градски ядра, богати с архитектурни паметници.


Художествен образ на селищата
Архитектурата решава до голяма степен проблемите на взаимодействието между изкуствата в градските пространства. Тя има тясна взаимовръзка с дизайна на градската среда (осветление, настилки, парково обзавеждане, визуална комуникация), като много често разграничаването на обхвата на двете изкуства е изкуствено и неверно. Задача на архитектурното творчество е определяне на местоположението, обема и взаимовръзката с архитектурната среда на монументалната пластика, скулптурните декоративни форми във външните пространства и фасадите на сградите, скулптурните обекти, разположени в общоградските пространства, стенната живопис по фасадите, колорита и фактурата на фасадите и обемите, дребните украсни форми.

Сградостроителство
Предмет на сградостроителството е изграждането на отделни сгради с организирани вътрешни пространства от различни видове, родове и типове в зависимост от предназначението и стилистиката им, както и създаване на обекти-ансамбли, състоящи се от сгради и пространствата, включени в ансамбловото решение.

Оформление на външните пространства около сградите: парково строителство, ефектно осветление, малка градинска пластика, съоръжения за игри и забави на децата и пр., и пр.